Jak vytvořit dobrý domov


O tom, že nejen dÄ›ti touží pÅ™edevším po bezpeÄném domovÄ›, kde se cítí skuteÄnÄ› dobÅ™e, není pochyb. Psychologické výzkumy dokonce ukazují, že je to jeden z nezbytných pÅ™edpokladů zdravého vývoje. Hraje také velmi důležitou roli i u dospÄ›lých v prevenci nejrůznÄ›jších psychických potíží Äi například syndromu vyhoÅ™ení. Vzhledem k tomu vÅ¡emu je pak Å¡koda, že se lidé jen málokdy zajímají o to, jak takový domov vytvoÅ™it.

 

JistÄ›, není to úplnÄ› jednoduché, to je potÅ™eba pÅ™iznat. Stále vÅ¡ak existují urÄitá pravidla, která je vhodné dodržovat, a která nám mohou v tomto nároÄném úkolu pomoci. A věřte, že se tím váš život rozhodnÄ› zlepší.

 

rodiÄ s dítÄ›tem

 

V první Å™adÄ› je to nastavení jasných pravidel a povinností pro každého Älena rodiny. Pokud každý ví, jaký je jeho úkol a co má dÄ›lat, pÅ™ispívá to k pocitu jistoty. SamozÅ™ejmÄ› toto rozdÄ›lení by nemÄ›lo probíhat autoritářským způsobem, kdy jeden z rodiÄů jen na základÄ› svých pocitů úlohy rozdÄ›lí. Takovýto rozvrh by mÄ›l být výsledkem rodinné diskuse, pÅ™iÄemž by v nÄ›m mÄ›lo být zohlednÄ›no, kolik Äasu který Älen rodiny má a také odpovídat jeho možnostem a schopnostem – desetileté dítÄ› například nejspíš neuvaří veÄeÅ™i, avÅ¡ak může tÅ™eba vynést koÅ¡ s odpadky.

 

vzájemné porozumění je základ

 

To by ostatnÄ› mÄ›l být základní přístup ke vÅ¡em problémům, které se v domácnosti vynoří – a věřte, že se vždy nÄ›jaký objeví. Dodá to totiž vÅ¡em Älenům jistotu, že jejich hlas bude vyslyÅ¡en, že má nÄ›jakou váhu a že se nebudou muset jen slepÄ› a bez odmlouvání podřídit tomu, co rozhodl nÄ›kdo jiný. Toho si ostatnÄ› užijí dost v zamÄ›stnání Äi ve Å¡kole.

 

Domov by mÄ›l být také oázou klidu, proto by se žádný problém nemÄ›l Å™eÅ¡it kÅ™ikem ani agresí, nýbrž konstruktivnÄ›. Pamatujme pÅ™itom, že dÄ›ti se zvláštÄ› v raném vÄ›ku podvÄ›domÄ› uÄí napodobováním svých rodiÄů a pÅ™ejímáním jejich chování. Na to je nutné myslet, pokud s ním jednáme.

 

JistÄ›, jak už bylo Å™eÄeno, nic z toho není v žádném případÄ› jednoduché. Věřte vÅ¡ak, že ta snaha za to rozhodnÄ› stojí.