Nezapomeňte na kontroly


Nikdo z nás si nepÅ™eje ohrozit život svých nejbližších a domov, který poctivÄ› bÄ›hem svého života budoval. Proto bychom nemÄ›li podcenit péÄi o komíny. Zanedbání by mohlo vyústit v požár a ohrožení lidských životů. Navíc bychom pak mohli mít problém i s vyÅ™izováním pojistné události. Zákon pamatuje na bezpeÄnost komínů a upravuje ji přísluÅ¡nou vyhláškou. Ta ukládá povinnost fyzickým i právnickým osobám udržovat tato zařízení v dobrém technickém stavu a povinnost zajiÅ¡Å¥ovat jejich pravidelnou kontrolu a ÄiÅ¡tÄ›ní. Kontroly se samozÅ™ejmÄ› týkají i rekreaÄních zařízení, tedy chat a chalup.

V ohrožení života

PÅ™i každoroÄní kontrole tak dojde k ověření integrity spalinové cesty, Äistoty komína, jeho tahu a minimalizaci vzniku pÅ™ekážek, které by mohly naruÅ¡it jeho bezproblémový chod. ÄŒiÅ¡tÄ›ní spalinové cesty komínů je nutné provádÄ›t v závislosti na druhu topiva a pÅ™ipojeného spotÅ™ebiÄe paliv. Mnozí lidé si vůbec neuvÄ›domují, že pokud dojde k neÅ¡tÄ›stí a neprobÄ›hla platná revize komínů, nemusí dostat od pojiÅ¡Å¥ovny za vzniklé Å¡kody vůbec nic. A navíc, komín je tÅ™eba Äistit i z toho důvodu, že když je ucpaný, není průchozí. Hrozí tak únik oxidu uhelnatého, který není vidÄ›t ani cítit, a pÅ™itom se jedná o smrtelnÄ› jedovatý plyn.